Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w bip

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm ), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni, a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek. Wniosek można składać w następujący sposób:

 

1.Listownie na adres Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni 81-346 Gdynia ul. Żeromskiego 31.

2.Złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorstwa.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, przypadku w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni  zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni  w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2019 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anita Majka
Ilość wyświetleń: 74
17 maja 2019 13:46 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
17 maja 2019 13:45 (Anita Majka) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany