Skargi i wnioski

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.00, wtorki w godzinach 10.00 – 12.00, środa i czwartek w godzinach 13.00 – 15.00 – gabinet dyrektora.

Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sprawy rejestrowane i załatwiane są zgodnie z kolejnością wpływu.

Podstawa prawna:

- art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni z siedzibą przy ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: inspektor.wzsp@wp.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1);

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogów prawa związanych z odniesieniem się do wniosku lub skargi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4) Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do otrzymania danych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku oraz czas wymagany przepisami prawa i obejmujący okres przedawnienia roszczeń.

6) Posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udzielenia odpowiedzi na wniosek lub skargę.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anita Majka
Ilość wyświetleń: 95
15 maja 2019 13:55 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 13:53 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 13:52 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany